ราก ลำต้น ใบ ดอก และผลของพืช

พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยส่วนต่างๆ ที่เรียกว่า โครงสร้างของพืช ซึ่งโครงสร้างแต่ละส่วนของพืชนั้นจะทำหน้าที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถทำงานประสานกันได้อย่างเป็นระบบ ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

โครงสร้างที่สำคัญของพืช

ราก ลำต้น ใบ และดอกเป็นโครงสร้างที่สำคัญของพืชที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอก จึงเรียกว่า โครงสร้างภายนอก ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืช

รูปแสดงโครงสร้างที่สำคัญของพืช