การค้าระหว่างประเทศ

            การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง ประกอบด้วยการส่งสินค้าและบริการออกนอกประเทศและการนำสินค้าและบริการเข้าสู่ประเทศ

            การซื้อสินค้าและบริการจากประเทศอื่น เรียกว่า การนำเข้า ในขณะที่การขายสินค้าและบริการให้กับประเทศอื่น เรียกว่า การส่งออก ในการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศนั้น แต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าและบริการที่ตนมีความชำนาญ มีความถนัด มีปัจจัยการผลิตที่เอื้ออำนวย  ซึ่งจะช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ซึ่งประเทศผู้ผลิตหรือส่งออกก็จะได้ประโยชน์ เนื่องจากสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงโดยมีต้นทุนต่ำเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ดังนั้น การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีสินค้าและบริการและทำให้ผู้บริโภคในแต่ละประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีสินค้าและบริการหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อในราคาถูกกว่าที่จะผลิตเองภายในประเทศ

สาเหตุที่ทำให้มีการค้าระหว่างประเทศ

            1. ทรัพยากรการผลิตที่แตกต่างกัน การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆ มีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันในปริมาณไม่เท่ากัน เช่น ประเทศญี่ปุ่นเลือกผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และนำเข้าสินค้าเกษตร เนื้อสัตว์ จากประเทศออสเตรเลีย หากประเทศญี่ปุ่นทำการเกษตรและ ปศุสัตว์เอง จะมีต้นทุนการผลิตสูงมาก

            2. รสนิยมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ถึงแม้แต่ละประเทศจะสามารถผลิตสินค้าและบริการชนิดเดียวกัน เช่น ประเทศไทยสามารถผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ในขณะที่ประเทศอิตาลีก็สามารถผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเช่นเดียวกัน แต่การที่ผู้บริโภคมีรสนิยมที่แตกต่างกัน ทำให้ถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ แต่ผู้บริโภคก็พอใจที่จะเลือกซื้อ

            3. ปริมาณการผลิต การผลิตสินค้าและบริการในปริมาณมาก จะมีผลทำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดต่ำลง การผลิตครั้งละมากๆ จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงด้วย การค้าระหว่างประเทศจึงช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตในปริมาณมากๆ ได้เพราะมีผู้ต้องการซื้อสินค้าจำนวนมากขึ้น คือมีความต้องการซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

            4. ต้นทุนการขนส่ง ค่าขนส่งวัตถุดิบและค่าขนส่งสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้นทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งของสินค้า ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วอุตสาหกรรมจึงตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล จะตั้งอยู่ตามจังหวัดที่ติดชายทะเล เป็นต้น