2503103120 หนังสือเรียน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)


2503106120 หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)


2503107110 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)


2503104120 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)


2503105120 หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)


2503108110 หนังสือเรียน โลกร่วมสมัย เล่มที่ 3


2507004100 หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.4 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)


2503108100 เล่ม 3 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน


2503105100 เศรษฐศาสตร์


2503104100 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ไทย ชั้น ม.4-6(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)


2503103100 หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง ชั้น ม.4-6(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)


2503106100 หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ม.4-6(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)


2503103130 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6


2507004120 พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4


2503104130 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6


2503105140 หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์ ม.4-6


2503106130 หนังสือเรียนภูมิศาสตร์ ม.4-6