หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)  
Share |

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา

������ - อวัยวะของเราและการดูแลรักษา

������ - คำถามประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์

������ - รูปร่างลักษณะและการจำแนกสัตว์แต่ละชนิด

������ - ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

������ - คำถามประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตพืช

������ - ลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบของพืช

������ - คำถามประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัว

������ - ของเล่นและของใช้ใกล้ตัว

������ - การเลือกของเล่นและของใช้

������ - คำถามประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การออกแรง

������ - การดึงและการผลัก

������ - ผลของการออกแรง

������ - คำถามประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดินบ้านเรา

������ - การเกิดดิน

������ - ลักษณะของดินชนิดต่างๆ

������ - คำถามประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ท้องฟ้า

������ - ดวงอาทิตย์

������ - โลก

������ - ดวงจันทร์

������ - ดวงดาว

������ - คำถามประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ดัชนี