ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (ปรับปรุงใหม่)
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (ปรับปรุงใหม่)
รหัสหนังสือ : 3305459100
จำนวน : 224 หน้า
ผู้แต่ง : พิมพร สอพิมาย
ราคาปก : 125 บาท
ส่วนลด : 12 บาท
ราคาพิเศษ : 113 บาท
:: รายละเอียด
กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 2 สี ขนาด 19x26 เซนติเมตร ศึกษา และฝึกทักษะการใช้ประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า สิ่งที่ได้จากการอ่าน การฟัง การดู การเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนบรรทึกที่จำเป็นในงานอาชีพ การเขียนโน้มน้าวใจ การเขียนบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ การพูดในที่ประชุมและในงานสังคม การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม
:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้ประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร
��������- ความหมายของประโยค
��������- ส่วนประกอบของประโยค
��������- ประเภทของประโยค
��������- การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพูดในที่ชุมชน
��������- ความหมายของการพูดในที่ประชุมชน
��������- ความสำคัญของการพูดในที่ประชุมชน
��������- ประเภทของการพูดในที่ประชุมชน
��������- การเตรียมการพูดในที่ประชุมชน
��������- มารยาทในการพูด
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพูดในโอกาสต่างๆ
��������- ความหมายของการพูดในโอกาสต่างๆ
��������- ประเภทของการพูดในโอกาสต่างๆ
��������- การเตรียมตัวพูดในโอกาสต่างๆ
��������- หลักการพูดในโอกาสต่างๆ
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนบันทึกในงานอาชีพ : การเขียนบันทึกการประชุม
��������- ความหมายของบันทึกการประชุม
��������- วัตถุประสงค์ของบันทึกการประชุม
��������- ผู้รับผิดชอบในการเขียนบันทึกการประชุม
��������- คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนบันทึกการประชุม
��������- วิธีเขียนบันทึกการประชุม
��������- ส่วนประกอบของบันทึกการประชุม
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนโน้มน้าวใจ : การเขียนคำขวัญ
��������- ความหมายของคำขวัญ
��������- วัตถุประสงค์ของการเขียนคำขวัญ
��������- ลักษณะของคำขวัญ
��������- ประเภทของคำขวัญ
��������- หลักการเขียนคำขวัญ
��������- ขั้นตอนการเขียนคำขวัญ
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
��������- ความหมายของบทประพันธ์
��������- ประเภทของบทประพันธ์
��������- ลักษณะบังคับของบทประพันธ์
��������- บทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเขียนแสดงทรรศนะที่นิยมใช้ในงานอาชีพ
��������- การเขียนแสดงทรรศนะ
��������- การเขียนบทความ
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง การดูและการอ่าน
��������- การฟัง
��������- การดู
��������- การอ่าน
��������- การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการฟัง การดู และการอ่านบทความ ข่าว และโฆษณา
��������- ประโยชน์ของการประเมินค่าสาร
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมที่เสริมสร้างและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ : มหาเวสสันดรชาดก กุมารบรรพ กัณฑ์ที่ 8
��������- ประวัติผู้แต่ง
��������- บทนำเรื่อง
��������- เนื้อเรื่อง
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การเขียนโครงงาน
��������- ความหมายของโครงงาน
��������- วัตถุประสงค์ของโครงงาน
��������- ประเภทของโครงงาน
��������- ขั้นตอนการทำโครงงาน
��������- การเขียนรายงานโครงงาน
��������- แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (ปรับปรุงใหม่)
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ