ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า (ปรับปรุงใหม่ 51)
ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า (ปรับปรุงใหม่ 51)
รหัสหนังสือ : 3305331110
จำนวน : 252 หน้า
ผู้แต่ง : พีรารัตน์ สุพัฒน์วัชารานนท์ และ กัณฑิมา สุธีดวงสมร
ราคาปก : 85 บาท
ส่วนลด : 8 บาท
ราคาพิเศษ : 77 บาท
:: รายละเอียด
กระดาษปรู๊ฟ 18.8 g ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน การคำนวณกำไรขาดทุนตามระบบบัญชีเดี่ยว การคำนวณยอดซื้อสินค้า การคำนวณยอดขายสินค้า การคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ อัตรากำไรขั้นต้น การคำนวณโดยใช้อัตรากำไรขั้นต้น กำไรขาดทุน ข้อบกพร่องของระบบบัญชีเดี่ยว ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสินค้า โดยกระทำบัญชีคุมสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี การตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี การตีราคาสินค้าคงเหลือ การบันทึกรายการเกี่ยวกับสิ้นค้าแบบสิ้นงวดและแบบต่อเนื่อง
:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบบัญชีเดี่ยว
���������� - ความหมายและลักษณะของระบบบัญชีเดี่ยว
���������� - สมุดบัญชีที่ใช้ในระบบบัญชีเดี่ยว
���������� - งบการเงินของกิจการที่ใช้ระบบบัญชีเดี่ยว
���������� - การจัดทำงบดุล
���������� - การจัดทำงบกำไรขาดทุน
���������� - แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การคำนวณกำไรขาดทุนตามระบบบัญชีเดี่ยว
���������� - การคำนวณกำไรขาดทุนโดยการเปรียบเทียบทุน
���������� - การคำนวณกำไรขาดทุนโดยการวิเคราะห์รายการที่เกี่ยวข้องกับงบกำไรขาดทุน
���������� - การคำนวณยอดคงเหลือบัญชีต่างๆ โดยใช้วิธีอัตรากำไรขั้นต้น
���������� - ข้อบกพร่องของระบบบัญชีเดี่ยว
���������� - การเปลี่ยนวิธีการบัญชีระบบบัญชีเดี่ยวมาใช้ระบบบัญชีคู่
���������� - แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินค้าคงเหลือ-การตีด้วยราคาทุน
���������� - ความหมายของสินค้าคงเหลือ
���������� - ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
���������� - รายการที่นับรวมเป็นสินค้าคงเหลือ
���������� - รายการที่เกี่ยวข้องกับการขายและอื่นๆ
���������� - วิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินค้า
���������� - รายการปิดบัญชี
���������� - ส่วนลดเงินสดในการชำระหนี้บางส่วน
���������� - ค่าขนส่งสินค้าที่จ่ายแทนกัน
���������� - ส่วนลดเงินสดในกรณีที่มีการจ่ายค่าขนส่งแทนกัน
���������� - แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิธีคำนวณต้นทุนขายและราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
���������� - วิธีราคาเจาะจง
���������� - วิธีเข้าก่อนออกก่อน
���������� - วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่าย
���������� - วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
���������� - วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
���������� - วิธี Unit Lifo หรือ Lifo Layers
���������� - วิธี Lifo-a Pooled Approach
���������� - วิธีราคาซื้อครั้งหลังสุด
���������� - วิธีสินค้าจำนวนฐาน
���������� - วิธีต้นทุนมาตรฐาน
���������� - วิธีต้นทุนทางตรง
���������� - วิธีแบ่งราคาทุนตามอัตราส่วนของมูลค่าขาย
���������� - แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สินค้าคงเหลือ-การตีราคาด้วยวิธีพิเศษ
���������� - วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
���������� - การเปรียบเทียบราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
���������� - ผลของการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า
���������� - การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า
���������� - สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่ได้รับจากการนำไปแลกและสินค้ายึดคืน
���������� - การตีราคาสินค้าในราคาขาย
���������� - สัญญาก่อสร้าง
���������� - การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
���������� - วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
���������� - การรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
���������� - การบันทึกบัญชีกรณีกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ
���������� - การรวมและการแยกสัญญาก่อสร้าง
���������� - การเปิดเผยข้อมูล
���������� - แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สินค้าคงเหลือ-การตีราคาโดยประมาณ
���������� - การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้อัตรากำไรขั้นต้น
���������� - การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยใช้วิธีราคาขายปลีก
���������� - แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า (ปรับปรุงใหม่ 51)
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ