แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสหนังสือ : 2422329110
จำนวน : 126 หน้า
ผู้แต่ง : ยุพา เรืองโรจน์
ราคาปก : 55 บาท
ส่วนลด : 5 บาท
ราคาพิเศษ : 50 บาท
ตัวอย่างหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1
:: รายละเอียด
กระดาษปรู๊ฟ 45 แกรม แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1เข้มข้นด้วยการแก้ไขโจทย์ปัญหา สร้างความชำนาญและใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ เน้นการประยุกต์ใช้เตรียมพร้อมสู่การสอบ O-NET
:: สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง
1. สมบัติของเลขยกกำลัง
2. การดำเนินการของเลขยกกำลัง
3. สมบัติอื่นๆของเลขยกกำลัง
4. การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
1. เอกนาม
1.1 สัมประสิทธิ์และดีกรีของเอกนาม
1.2 การบวกและการลบเอกนาม
2. พหุนาม
2.1 การบวกและการลบพหุนาม
2.2 การคูณพหุนาม
2.3 การหารพหุนาม
3. เศษส่วนของพหุนาม
4. การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
5. การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
1 อัตราส่วน
1.1 อัตราส่วนที่เท่ากัน
1.2 การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไขว้
1.3 สัดส่วน
2 ร้อยละหรือเปอร์เซนต์
2.1 ร้อยละหรือเปอร์เซนต์กับอัตราส่วน
2.2 ร้อยละหรือเปอร์เซนต์กับทศนิยม
2.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละหรือเปอร์เซนต์
3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
3.1 การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ
3.2 อัตราทดของเกียร์
3.3 มาตราส่วน
3.4 การย่อรูปมุมและขยายรูปมุม
3.5 แบบจำลอง
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
1. การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน
2. การประยุกต์ของการสะท้อน
3. การประยุกต์ของการหมุน
4. เทสเซลเลชัน
5. การสร้างเทสเซลเลชันโดยการใช้การแปลงทางเรขาคณิต
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย
:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ