การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ (ฉบับปรับปรุง)
การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ (ฉบับปรับปรุง)
รหัสหนังสือ : 3305336120
จำนวน : 176 หน้า
ผู้แต่ง : กัญชลี กฤษณะรุ่งเรือง และ กัณทิมา สุธีดวงสมร
ราคาปก : 125 บาท
ส่วนลด : 12 บาท
ราคาพิเศษ : 113 บาท
:: รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่าซื้อและการขายเงินผ่อน สินค้ารับแลกเปลี่ยน การยึดสินค้าคืน ดอกเบี้ยที่คิดในการขายเงินผ่อน งบกำไรขาดทุนและงบดุล การซื้อเงินผ่อน ดอกเบี้ยที่คิดในการซื้อเงินผ่อน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ

 1. ความหมายของการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ
 2. ลักษณะของการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ
 3. ข้อแตกต่างระหว่างการขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ
 4. วิธีการรับรู้กำไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชำระ
 5. วิธีการบัญชีการขายผ่อนชำระ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิธีการบัญชีสำหรับการขายผ่อนชำระตามเกณฑ์ขายผ่อนชำระ

 1. บัญชีเกี่ยวข้องกับการขายผ่อนชำระ
 2. การบันทึกบัญชีการขายผ่อนชำระ
 3. การขายผ่อนชำระติดต่อกันหลายปีและการคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นแต่ละปีแตกต่างกัน
 4. การขายผ่อนชำระโดยคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นแยกตามแผนก
 5. การขายสินทรัพย์ที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินค้ารับแลกเปลี่ยน การผิดสัญญาและการยึดสินค้าคืน

 1. สินค้ารับแลกเปลี่ยน
 2. การผิดสัญญาและการยึดสินค้าคืน
 3. การปิดบัญชีรายการเกี่ยวกับการขายผ่อนชำระ
 4. การแสดงรายการเกี่ยวกับการขายผ่อนชำระในงบกำไรขาดทุน
 5. การแสดงรายการเกี่ยวกับการขายผ่อนชำระในงบแสดงฐานะการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดอกเบี้ยขายผ่อนชำระและเช่าซื้อ

 1. ดอกเบี้ยจากยอดเงินคงค้าง
 2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยขายผ่อนชำระ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบัญชีเช่าซื้อ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาเช้าซื้อ
 2. หลักการบัญชีขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ
 3. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อทางด้านผู้ให้เช่าซื้อ
 4. ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สินทรัพย์เช่าซื้อ

 1. ความหมายและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่าซื้อ
 2. การบันทึกบัญชีการเช่าซื้อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
 3. การบันทึกบัญชีการเช่าซื้อเป็นสินทรัพย์
 4. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์เช่าซื้อ
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการขายโดยการเช่าซื้อ
:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ (ฉบับปรับปรุง)
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ