การขายปลีกและการขายส่ง (ฉบับปรับปรุง)
การขายปลีกและการขายส่ง (ฉบับปรับปรุง)
รหัสหนังสือ : 3305345110
จำนวน : 268 หน้า
ผู้แต่ง : สุภาภรณ์ ธีระจันทร์
ราคาปก : 150 บาท
ส่วนลด : 15 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท
:: รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าส่ง ค้าปลีก และการจัดตั้งและการหาทุนในการดำเนินงาน ประเภทของร้านค้าปลีก ค้าส่ง ทำเลที่ตั้ง หลักการจัดซื้อสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การตั้งราคาขายปลีก ขายส่ง การปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายร้านค้าปลีก ค้าส่ง การจดทะเบียนการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีป้าย ตลอดจนทำบัญชีค้าปลีก ค้าส่ง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับค้าปลีก

 1. ความหมายและความสำคัญของการค้าปลีก
 2. ลักษณะของกิจการค้าปลีก
 3. ประเภทของกิจการค้าปลีก
 4. ประเภทของการค้าปลีก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รูปแบบและประโยชน์ของกิจการค้าปลีก

 1. รูปแบบของกิจการค้าปลีก
 2. ประโยชน์ของกิจการค้าปลีก
 3. แนวโน้มของการค้าปลีก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าส่ง

 1. ความหมายและความสำคัญของการค้าส่ง
 2. ลักษณะของการค้าส่ง
 3. ประเภทของกิจการค้าส่ง
 4. ประโยชน์และแนวโน้มของการค้าส่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดตั้งกิจการ

 1. รูปแบบพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ
 2. รูปแบบองค์กรธุรกิจ
 3. การจดทะเบียนพาณิชย์
 4. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
 5. การจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 6. การจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
 7. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แหล่งเงินทุน

 1. ความหมายและประเภทของเงินทุน
 2. แหล่งที่มาของเงินทุน
 3. สถาบันการเงินที่สนับสนุนแหล่งเงินทุน
 4. วิธีปฏิบัติที่จะได้เงินทุน
 5. การตัดสินใจเลือกแหล่งเงินทุน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ทำเลที่ตั้ง

 1. ความหมายและความสำคัญของทำเลที่ตั้ง
 2. ลักษณะทำเลที่ตั้งของร้านค้าปลีก
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลร้านค้าปลีก
 4. การวางผังร้านค้า
 5. บรรยากาศของร้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หลักการจัดซื้อสินค้า

 1. หลักการพิจารณาการจัดซื้อสินค้า
 2. การพิจารณาในการจัดทำแผนการจัดซื้อ
 3. การพิจารณาลักษณะและแหล่งขายสินค้า
 4. ข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อขายสินค้า

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การควบคุมสินค้าคงคลัง

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าคงคลัง
 2. การควบคุมสินค้าคงคลัง
 3. การรับและการตรวจนับสินค้าคงคลัง
 4. การใช้และประโยชน์การใช้รหัสแท่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตั้งราคาขาย

 1. ความหมายและปัจจัยสำคัญที่ใช้พิจารณาการตั้งราคาขาย
 2. นโยบายการตั้งราคา
 3. การกำหนดราคาสินค้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับร้านค้าปลีกค้าส่ง 

 1. การปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายร้านค้าปลีกค้าส่ง
 2. การจัดตั้งและส่งเสริมธุรกิจ
 3. ทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีป้าย

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ประเภทกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. การเปลี่ยนแปลงและเอกสารประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. การจัดทำและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 6. การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีป้าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หลักการบัญชีในกิจการค้า

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
 2. ประเภทบัญชีที่ใช้ในกิจการค้า
:: ข้อมูลเพิ่มเติม
Share |
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การขายปลีกและการขายส่ง (ฉบับปรับปรุง)
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
ให้คะแนนหนังสือเล่มนี้

ชื่อของคุณ/อีเมลของคุณ