สมัครสอบตอนนี้

หากเคยสมัครแล้ว เข้าสู่ระบบ

ประถมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พิเศษ ค่าสมัครเพียง 200 บาท สอบได้ทั้ง 3 วิชา

เตรียมพร้อมก่อนลงสนามจริงมีคุณภาพ

- ข้อสอบออกโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา
- แต่ละข้อคัดมาแล้วแบบเน้นๆ อิงตามข้อสอบของจริง O-NET

รู้ผลทันที

- ด้วยระบบ MAC Level+ ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้สอบได้รับผลการประเมิณรายบุคคลและรายสาระวิชาทันทีเพื่อนำไปใช้พัฒนาในการลงสนามจริงต่อไป

มีเงินรางวัล

- รางวัลมีทั้งหมด 36 รางวัล แบ่งตามภูมิภาคและระดับชั้นมูลค่ากว่า 180,000 บาท

เกี่ยวกับการสอบ

โครงการสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบแข่งและพัฒนาความรู้ของน้องๆ

เงินรางวัล

- ทุนการศึกษากว่า 180,000 บาท
- มีการกระจายรางวัลอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค

คู่มือการสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาการ

- วีดีโอวิธีการใช้งาน
- วีดีโอวิธีดูผลสอบ
- คู่มือการใช้งาน

ตัวอย่างหน้าแสดงผล MAC Level+กำหนดการ

05

พฤศจิกายน

เปิดรับสมัครสอบ

ผู้สมัครทุกระดับชั้นสามารสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 - 16 มกราคม 2563


18

มกราคม

สอบออนไลน์

ผู้สมัครสอบลงชื่อเข้าระบบที่ app.nuadu.com โดยกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ท่านได้จากระบบ
- วิชาคณิตศาสตร์ สอบในเวลา 10:00 – 11:00 น.
- วิชาวิทยาศาสตร์ สอบในเวลา 13:00 – 14.00 น.
- วิชาภาษาอังกฤษ สอบในเวลา 14:30 – 15:30 น.


24

มกราคม

ประกาศผล

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง www.maceducation.com/testing
- แจ้งรายละเอียด กำหนดการและสถานที่ในการรับรางวัล

เงื่อนไขและข้อตกลง

ในการสมัครเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาการ (ออนไลน์)

 • 1. กำหนดการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 มกราคม 2563
 • 2. เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครควรชำระเงินหลังจากวันที่สมัครสอบแล้วภายใน 5 วัน
 • 3. ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงินผ่านทาง www.maceducation.com ได้ทันทีหลังจากได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร
 • 4. ระบบจะนำอีเมลของผู้สมัครเป็นชื่อผู้ใช้ และตัวเลขวันเกิด 8 หลัก (เช่นผู้สมัครสอบเกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 ให้กรอกรหัสเป็น 01012545) เป็นรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบของ www.maceducation.com/testing
 • 5. การสมัครสอบแบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น ตามช่วงชั้นที่ผู้สมัครสอบกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน (ขณะสมัครสอบ) ดังนี้
  • 5.1 ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
  • 5.2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
  • 5.3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
 • 6. ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลในการสมัครสอบได้จนกว่าสถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้ว
 • 7. หลังจากสถานะขึ้นเป็นชำระเงินแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระดับชั้นที่ต้องการสอบได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลโปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ ที่ 02-512-0661 ต่อ 3151 หรือ maceduca@maceducation.com
 • 8. ทุกระดับชั้นจะสอบในวันที่ 18 มกราคม 2563 ผ่าน MAC Level+ (app.nuadu.com) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • 8.1 ผู้เข้าสอบลงชื่อเข้าระบบของ MAC Level+ (app.nuadu.com) โดยตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้จาก www.maceducation.com/testing
  • 8.2 วิชาคณิตศาสตร์ สอบในเวลา 10:00 – 11:00 น.
  • 8.3 วิชาวิทยาศาสตร์ สอบในเวลา 13:00 – 14.00 น.
  • 8.4 วิชาภาษาอังกฤษ สอบในเวลา 14:30 – 15:30 น.
  • หมายเหตุ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบช้ากว่าเวลาที่กำหนดได้ แต่เวลาที่สิ้นสุดในการสอบจะยังคงยึดตามข้อที่ 8.2 – 8.4 ตามเติม หากผู้เข้าสอบไม่สามารถทำการสอบได้ในเวลาที่กำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • 9. หลังจากผู้สมัครสอบเสร็จและคลิกส่งข้อสอบระบบจะแจ้งคะแนนสอบที่ผู้สมัครสอบทำได้ทันที
 • 10. บริษัทจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง www.maceducation.com ภายในวันที่ 24 มกราคม 2562
 • 11. รางวัลเป็นทุนการศึกษาแยกตามระดับชั้นและภูมิภาค ได้แก่ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
 • 12. รางวัลมีทั้งหมด 36 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 180,000 บาท ประกอบด้วย
  • 12.1 รางวัลชนะเลิศรวมทั้งหมด 12 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท
  • 12.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมทั้งหมด 12 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
  • 12.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รวมทั้งหมด 12 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
 • 13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลโดยยึดเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้
  • 13.1 ผู้สมัครสอบต้องเลือกสอบตามระดับชั้นที่ผู้สมัครศึกษาอยู่เท่านั้น หากตรวจพบว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขจะทำการตัดสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลทันที
  • 13.2 ผู้เข้าสอบต้องทำข้อสอบให้ครบทั้ง 3 วิชา จึงจะมิสิทธิ์ในการรับรางวัล
  • 13.3 หากตรวจพบการทุจริตในการสอบทุกกรณี บริษัทจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที
  • 13.4 ในกรณีที่มีผู้เข้าสอบทำคะแนนได้เท่ากันในระดับชั้นเดียวกันของภูมิภาคนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเฉลี่ยเงินรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลในอันดับเดียวกันด้วยอัตราส่วนที่เท่ากัน
 • 14. กำหนดการการรับรางวัล ณ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด สามารถตรวจสอบได้ทาง www.maceducation.com/ testing โดยบริษัทจะติดต่อไปยังผู้ได้รับรางวัลทางหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้หลังจากวันประกาศผลสอบไม่เกิน 3 วัน
 • 15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ทาง www.maceducation.com/testing