ตัวอย่างหนังสือใหม่

ตัวอย่าง หนังสือเรียนพื้นฐาน ปรับปรุง 2566

New Say Hello 1 (Student Book)

Itemcode: 7311220100
จำนวนหน้า: 80
ชนิดกระดาษ: อาร์ตการ์ด 210 แกรม
เนื้อในพิมพ์: ปอนด์ 80 แกรม 4 สี
ผู้เรียบเรียง: กุศยา แสงเดช และคณะ

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมที่ออกแบบตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning (การเรียนรู้เชิงรุก) ให้ความสำคัญกับการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เดินเรื่องผ่านตัวการ์ตูนที่มีคาแร็คเตอร์เฉพาะตัว เหมาะกับการกระตุ้นความสนใจ และเพิ่มการเรียนรู้ของเด็ก

เน้นเชื่อมโยงเนื้อหากับเรื่องราวใกล้ตัวของผู้เรียนในช่วงวัย (Everyday Life) นำไปสู่เรื่องที่เป็นสากล (Global Content)

เนื้อหาและกิจกรรมฝึกภาษาครอบคลุม 4 Sills for Communication (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) มีทั้งเกมและเพลง ช่วยเพิ่มความสนุกสนานในห้องเรียน พร้อมกิจกรรม Thing I can do. เพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้

เสริมด้วย “Word list” รวบรวมคำศัพท์ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกท่องจำและนำไปใช้

สื่อประกอบการสอน ครบชุด ทั้งแผน 200 ชม., คู่มือครู, Audio, VDO, Picture Card/Audio Picture Card เพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทย

New Say Hello 4 (Student Book)

Itemcode: 7341220100
จำนวนหน้า: 110
ชนิดกระดาษ: อาร์ตการ์ด 210 แกรม
เนื้อในพิมพ์: ปอนด์ 80 แกรม 4 สี
ผู้เรียบเรียง: กุศยา แสงเดช และคณะ

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมที่ออกแบบตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning (การเรียนรู้เชิงรุก) ให้ความสำคัญกับการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เดินเรื่องผ่านตัวการ์ตูนที่มีคาแร็คเตอร์เฉพาะตัว เหมาะกับการกระตุ้นความสนใจ และเพิ่มการเรียนรู้ของเด็ก

เน้นเชื่อมโยงเนื้อหากับเรื่องราวใกล้ตัวของผู้เรียนในช่วงวัย (Everyday Life) นำไปสู่เรื่องที่เป็นสากล (Global Content)

เนื้อหาและกิจกรรมฝึกภาษาครอบคลุม 4 Sills for Communication (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) มีทั้งเกมและเพลง ช่วยเพิ่มความสนุกสนานในห้องเรียน พร้อมกิจกรรม Thing I can do. เพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในทุกหน่วยการเรียนรู้

เสริมด้วย “Word list” รวบรวมคำศัพท์ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกท่องจำและนำไปใช้

สื่อประกอบการสอน ครบชุด ทั้งแผน 200 ชม., คู่มือครู, Audio, VDO, Picture Card/Audio Picture Card เพิ่มความมั่นใจในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทย

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1

Itemcode: 2412218100
จำนวนหน้า: 328
ชนิดกระดาษ: อาร์ตการ์ด 210 แกรม
เนื้อในพิมพ์: ปรู๊ฟขาว 52 แกรม 4 สี
ผู้เรียบเรียง: เจียมจิต กุลมาลา

หนังสือเรียนนี้นำเสนอด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning (กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก) โดยอธิบายแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วย Illustrations เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดระบบความคิดและการจดจำเป็นรูปภาพและแผนภาพ

ทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีทั้งกิจกรรมการทดลอง กิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และกิจกรรมส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ (กิจกรรมสะเต็ม) ในรูปแบบต่างๆ

ทุกหน่วย มี “สรุปองค์ความรู้” ทั้ง 3 ด้าน K-knowledge, S-skills, A-attribute เพื่อการทบทวนเตรียมตัวสอบวัดระดับ นอกจากนี้ ยังมี “อภิธานศัพท์” ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน ช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น

หนังสือเล่มนี้ ยังมี QR Code (MAC iLink) เชื่อมโยงไปยังเกร็ดความรู้เพิ่มเติม หรือบทสรุปหัวใจสำคัญของเนื้อหา ช่วยให้การเรียนรู้สนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

Itemcode: 2412220100
จำนวนหน้า: 116
ชนิดกระดาษ: อาร์ตการ์ด 210 แกรม
เนื้อในพิมพ์: ปรู๊ฟขาว 52 แกรม 4 สี
ผู้เรียบเรียง: ดร.นภาจิตร ดุสดี

หนังสือเรียนที่นำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังสะเต็มศึกษา มีการอธิบายแนวคิดและขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อสร้างพื้นฐาน (Foundation) ให้แข็งแรง

เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ในระดับการนำไปใช้จริง เชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวให้เข้าใจง่าย ในทุกหน่วยส่งเสริมการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ พร้อมกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ โดยเนื้อหาจะเริ่มจากการอธิบายแนวคิดของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ขั้นตอน และตัวอย่างการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.1

Itemcode: 2412219100
จำนวนหน้า: 152
ชนิดกระดาษ: อาร์ตการ์ด 210 แกรม
เนื้อในพิมพ์: ปรู๊ฟขาว 52 แกรม 4 สี
ผู้เรียบเรียง: ผศ. ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ Active Learning ที่เน้นสอนการใช้โปรแกรม เรียนรู้ภาษาไพทอน (Python) ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ (Freeware) และโปรแกรมพื้นฐาน พร้อมคำอธิบายแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดประกบรูปหน้าต่างโปรแกรมประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำตามได้ทีละขั้นตอน และมีกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะให้ลงมือปฏิบัติจริงในทุก ๆ หน่วยการเรียนรู้ เสริมด้วย QR Code (MAC iLink) เชื่อมโยงไปยังเกร็ดความรู้เพิ่มเติม หรือบทสรุปหัวใจสำคัญของเนื้อหา ช่วยให้การเรียนรู้สนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

Itemcode: 2562202100
จำนวนหน้า: 156
ชนิดกระดาษ: อาร์ตการ์ด 210 แกรม
เนื้อในพิมพ์: ปรู๊ฟขาว 52 แกรม 4 สี
ผู้เรียบเรียง: อนิรุธ พรหมเจริญ

หนังสือเรียนนี้นำเสนอด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning (กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก) โดยอธิบายแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วย Illustrations เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดระบบความคิดและการจดจำเป็นรูปภาพและแผนภาพ

ทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีทั้งกิจกรรมการทดลอง กิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ และกิจกรรมส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ (กิจกรรมสะเต็ม) ในรูปแบบต่างๆ

ทุกหน่วย มี “สรุปองค์ความรู้” ทั้ง 3 ด้าน K-knowledge, S-skills, A-attribute เพื่อการทบทวนเตรียมตัวสอบวัดระดับ นอกจากนี้ ยังมี “อภิธานศัพท์” ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น

หนังสือเล่มนี้ ยังมี QR Code (MAC iLink) เชื่อมโยงไปยังเกร็ดความรู้เพิ่มเติม หรือบทสรุปหัวใจสำคัญของเนื้อหา ช่วยให้การเรียนรู้สนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.4

Itemcode: 2502211100
จำนวนหน้า: 116
ชนิดกระดาษ: อาร์ตการ์ด 210 แกรม
เนื้อในพิมพ์: ปรู๊ฟขาว 52 แกรม 4 สี
ผู้เรียบเรียง: ดร.ธนสาร รุจิรา

หนังสือเรียนที่ให้ความสำคัญกับการนำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังสะเต็มศึกษา (STEM) โดยมีคำแนะนำ จัดกิจกรรม STEAM หรือ STREAM เพิ่มเติมได้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

เนื้อหาหลักเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ในระดับการนำไปใช้จริง เชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวให้เข้าใจง่าย ในทุกหน่วยส่งเสริมการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ พร้อมกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้

หนังสือเรียนสังคมฯ ม.1

จำนวนหน้า: 276
ผู้เรียบเรียง: สะอาด งามนิสัย และคณะ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประกอบด้วย 3 สาระ ได้แก่ สาระหน้าที่พลเมืองฯ เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องสำคัญๆ เช่น แผนที่และระบบเวลา ทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กฎหมายต่างๆ ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่ดี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันการเงินต่างๆ การพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ทรัพย์สินทางปัญญา หลักการบริโภค โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะ เกิดชิ้นงานหรือนวัตกรรม และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมใน QR Code เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น

หนังสือเรียนภูมิศาสตร์ ม.4-6

จำนวนหน้า: 256
ผู้เรียบเรียง: ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องสำคัญๆ เช่น แผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ลักษณะทางกายภาพของโลก ประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ สังคมผู้สูงอายุ ภัยพิบัติทางธรรมชาติกับการจัดการภัยพิบัติ วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะ เกิดชิ้นงานหรือนวัตกรรม และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมใน QR Code เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น

หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

จำนวนหน้า: 168
ผู้เรียบเรียง: ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม และ อ.สายพิน แก้วงามประเสริฐ

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องสำคัญๆ เช่น เวลา ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะ เกิดชิ้นงานหรือนวัตกรรม และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมใน QR Code เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น

หนังสือเรียนประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

จำนวนหน้า: 168
ผู้เรียบเรียง: รศ. ดร.ชาติชาย พณานานนท์ และ อ.นวลสวาท อัศวินานนท์

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องสำคัญๆ เช่น เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์อารยธรรมในสมัยโบราณ เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลางตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5-20 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เหตุการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะ เกิดชิ้นงานหรือนวัตกรรม และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมใน QR Code เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น

หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6

จำนวนหน้า: 188
ผู้เรียบเรียง: ผศ. ดร.กฤษฎา พรรณราย

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องสำคัญๆ เช่น โครงสร้างทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี ระบอบการเมืองการปกครอง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัญหาการเมืองของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สิทธิมนุษยชน โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะ เกิดชิ้นงานหรือนวัตกรรม และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมใน QR Code เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น

หนังสือเรียนเศรษฐศาสตร์ ม.4-6

จำนวนหน้า: 172
ผู้เรียบเรียง: ผศ. ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาตามกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องสำคัญๆ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์กับวิชาอื่น ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน หน่วยเศรษฐกิจ ตลาด การกำหนดราคาตามอุปสงค์และอุปทาน การแทรกแซงราคา เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ ปัญหาทางเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไข การเงินและการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะ เกิดชิ้นงานหรือนวัตกรรม และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และยังมีเนื้อหาเพิ่มเติมใน QR Code เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ มากยิ่งขึ้น

New Say Hello 1 (Work Book)

Itemcode: 7311221100
จำนวนหน้า: 76
ชนิดกระดาษ: อาร์ตการ์ด 210 แกรม
เนื้อในพิมพ์: ปรู๊ฟ 48.8 แกรม 2 สี
ผู้เรียบเรียง: กุศยา แสงเดช และคณะ

แบบฝึกหัดใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาที่เรียนในหนังสือเรียน รวมทั้งมีกิจกรรม Test yourself เพื่อประเมินตนเองทุกหน่วยการเรียนรู้ สามารถใช้ประกอบการประเมินผลการเรียนรู้ได้ทั้ง Formative และ Summative Assessment

New Say Hello 4 (Work Book)

Itemcode: 7341221100
จำนวนหน้า: 114
ชนิดกระดาษ: อาร์ตการ์ด 210 แกรม
เนื้อในพิมพ์: ปรู๊ฟ 48.8 แกรม 2 สี
ผู้เรียบเรียง: กุศยา แสงเดช และคณะ

แบบฝึกหัดใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนและฝึกฝนเนื้อหาและทักษะทางภาษาที่เรียนในหนังสือเรียน รวมทั้งมีกิจกรรม Test yourself เพื่อประเมินตนเองทุกหน่วยการเรียนรู้ สามารถใช้ประกอบการประเมินผลการเรียนรู้ได้ทั้ง Formative และ Summative Assessment

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1

นำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ที่ช่วยสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย สำหรับท้าทายและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมสะเต็มศึกษาและกิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่สามารถประเมินความเข้าใจของผู้เรียนได้ทันที

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 เล่ม 1

เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 เล่ม 2

เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

หนังสือเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.4

นำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ที่ช่วยสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย สำหรับท้าทายและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมสะเต็มศึกษาและกิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่สามารถประเมินความเข้าใจของผู้เรียนได้ทันที

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เล่ม 1

เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เล่ม 2

เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

หนังสือเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

นำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ที่ช่วยสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย สำหรับท้าทายและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมสะเต็มศึกษาและกิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่สามารถประเมินความเข้าใจของผู้เรียนได้ทันที

หนังสือเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

นำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ที่ช่วยสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย สำหรับท้าทายและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมสะเต็มศึกษาและกิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่สามารถประเมินความเข้าใจของผู้เรียนได้ทันที

หนังสือเรียนพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4

นำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ที่ช่วยสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหาที่หลากหลาย สำหรับท้าทายและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมสะเต็มศึกษาและกิจกรรมตรวจสอบการเรียนรู้ที่สามารถประเมินความเข้าใจของผู้เรียนได้ทันที

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
All search results