ประเภทสินค้า
โปรโมชั่น
ช่องทางสั่งซื้อเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อ

เบอร์ติดต่อโดยตรง สำหรับลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์

โทร : 02-512-0661 ต่อ 3171

Line : @maceducation

หนังสืออาชีวศึกษาจัดชุด ลด 60%
สินค้าใหม่
 • New Sale Sale
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 , คณิตศาสตร์

  แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2

  แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • New Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  การเกษตรผสมผสาน

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของการเกษตรแบบผสมผสาน หลักการและรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสาน การสำรวจ วิเคราะห์ วางแผน เตรียมการและทำการการเกษตรแบบผสมผสาน การประยุกต์ใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

 • New Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำ คัญและหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานการณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศและประชาคมอาเซียน สัตว์นํ้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า การเลี้ยงสัตว์นํ้า การจัดการผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อจำหน่าย โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน การตลาดและจำหน่ายผลผลิตสัตว์นํ้า การคำนวณต้นทุนการผลิตและจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

 • New Sale Sale
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 , คณิตศาสตร์

  แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

  แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะชีวิต

  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

  “จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้เข้าใจการศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

 • Sale Sale
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 , วิทยาศาสตร์

  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ม.6 (หลักสูตร 60)

  ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
  – เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  – มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
  – มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
  – ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

 • Sale Sale
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 , คณิตศาสตร์

  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตร 60)

  เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

 • Sale Sale
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 , คณิตศาสตร์

  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 2 (หลักสูตร 60)

  เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

 • Sale Sale
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 , วิทยาศาสตร์

  หนังสือเรียนเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.6 เล่ม 2

  ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
  -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
  -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
  -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

 • Sale Sale
  วิทยาศาสตร์ , หนังสือเรียนพื้นฐาน

  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6

  ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
  -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
  -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
  -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

 • Sale Sale
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 , คณิตศาสตร์

  แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

  แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • Sale Sale
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 , วิทยาศาสตร์

  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

  ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
  -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
  -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
  -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

สินค้าขายดี
All search results