ประเภทสินค้า
โปรโมชั่น
ช่องทางสั่งซื้อเพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์ติดต่อโดยตรง สำหรับลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์

โทร : 02-512-0661 ต่อ 3171

มือถือ : 094 782 1113

Line : @maceducation

ชุดโปรโมชั่น
 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือจัดชุด

  เก็งข้อสอบ PISA ระดับมัธยมศึกษา

  1402208100 เก็งข้อสอบ PISA การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ระดับมัธยมศึกษา
  1402313100 เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
  1910201100 เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือจัดชุด

  กิจกรรมเสริมทักษะ ป.5

  1361109100 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.5
  1361213100 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.5
  1362208100 กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ป.5
  1362308100 กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.5
  1363106100 กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.5

 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือจัดชุด

  กิจกรรมเสริมทักษะ ป.3

  1331108100 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.3
  1331209100 กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.3
  1332206100 กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.3
  1332308100 กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.3
  1333105100 กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.3

 • Sold Out
  หนังสือคู่มือจัดชุด

  กิจกรรมเสริมทักษะ ป.1

  1311106100 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.1
  1311207100 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.1
  1312205100 กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.1
  1312306100 กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1
  1313105100 กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.1

 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือจัดชุด

  ชุด Modern ป.3

  1331103110 Modern ภาษาไทย ป.3
  1331205110 Modern ภาษาอังกฤษ ป.3
  1332202110 Modern วิทยาศาสตร์ ป.3
  1332304110 Modern คณิตศาสตร์ ป.3
  1333101110 Modern สังคมศึกษา ป.3

 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือจัดชุด

  ชุด Modern ป.1

  1311102110 Modern ภาษาไทย ป.1
  1311203110 Modern ภาษาอังกฤษ ป.1
  1312201110 Modern วิทยาศาสตร์ ป.1
  1312302110 Modern คณิตศาสตร์ ป.1
  1313101110 Modern สังคมศึกษา ป.1

สินค้าใหม่
สินค้าขายดี
 • Sale Sale
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 , คณิตศาสตร์

  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

 • Sale Sale
  คณิตศาสตร์ , คณิตศาสตร์

  แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

 • Sale Sale
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 , คณิตศาสตร์

  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

 • Sale Sale
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 , วิทยาศาสตร์

  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2 (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
  -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
  -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
  -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

 • Sale Sale
  คณิตศาสตร์ , คณิตศาสตร์

  แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

 • Sale Sale
  วิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
  -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
  -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
  -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

 • Sale Sale
  ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ

  New Say Hello 6 (Student Book)

  หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เนื้อหาจะสอนในเรื่องการสื่อสาร โดยสอนผ่านเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่เป็นสากล มีการฝึกอ่านออกเสียงในทุกๆ Unit พร้อมทั้งมี word list รวบรวมคำศัพท์ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้นักเรียนในฝึกท่องจำและประยุกต์ใช้ มีเกมและเพลงที่ช่วยเสริมความสนุกสนานในห้องเรียน และมีแบบทดสอบท้ายหน่วยให้ผู้เรียนประเมินตนเองทุก Unit ทั้ง Formative และ Summative

 • Sale Sale
  ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ

  หนังสือเรียนเสริมภาษาอังกฤษ ป.4

  หนังสือที่มีเนือหาและแบบฝึกหัดอยู่ในเล่มเดียวกัน เน้นเนื้อหาด้านการคิดวิเคราะห์ และหลักการใช้ภาษา โดยเรื่องราวในหนังสือจะเสนอในเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องของวัฒนธรรม วันสำคัญต่างๆของไทย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน พร้อมมีแบบทดสอบตามตัวชีวัดในทุกหน่วยการเรียนรู้

All search results