โทร 0-2512-0661 onlineclass@maceducation.com

MAC Online Classroom
        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทางรัฐบาลจึงได้ประกาศมาตรการป้องกันโดยการปิดสถานศึกษาเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะในสถานที่ชุมชน NUADU และ Microsoft Teams จึงร่วมกันพัฒนา Platform เพื่อใช้เป็น สื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนด้วย Online Classroom ซึ่งเปรียบเสมือนห้องเรียนจริง คุณครูสามารถทำการสอนได้แบบ Realtimeโต้ตอบกับนักเรียนได้ทันที นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่เข้ามาอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นกระดานดำหรือ Smart Board ตารางจัดกิจกรรมที่สามารถออกแบบได้ตามต้องการ เนื้อหาและข้อสอบสำเร็จรูปเพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบประมวลผลการเรียนที่ช่วยให้คุณครูทราบความถนัดทางวิชาการของผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล

วิธีใช้งานสำหรับครู

MAC Level+ by NUADU สำหรับคุณครู - วิธีลงชื่อเข้าใช้งาน
MAC Level+ by NUADU สำหรับคุณครู - วิธีมอบหมายการบ้าน,ข้อสอบ,ข้อสอบย่อย
MAC Level+ by NUADU สำหรับคุณครู - วิธีสร้างข้อสอบ
MAC Level+ by NUADU สำหรับคุณครู - การใช้เมนูแหล่งข้อมูล
MAC Level+ by NUADU สำหรับคุณครู - การใช้เมนูบทเรียน
MAC Level+ by NUADU สำหรับคุณครู - วิธีดูพัฒนาการ
Live MAC Online Classroom สำหรับคุณครู part1/2
Live MAC Online Classroom สำหรับคุณครู part2/2

วิธีใช้งานสำหรับนักเรียน

MAC Level+ by NUADU สำหรับนักเรียน - วิธีลงชื่อเข้าใช้งาน
MAC Level+ by NUADU สำหรับนักเรียน - วิธีทำแบบฝึกหัด
MAC Level+ by NUADU สำหรับนักเรียน - การใช้เมนูแหล่งข้อมูล
MAC Level+ by NUADU สำหรับนักเรียน - การใช้เมนูบทเรียน
MAC Level+ by NUADU สำหรับนักเรียน - วิธีดูพัฒนาการ
Live MAC Online Classroom สำหรับนักเรียน

คู่มือการใช้งานสำหรับคุณครู

คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน

ดูรายละเอียดโครงการ MAC Online Classroom ได้ที https://www.maceducation.com/mac-online-classroom/ 

@MAC Level+

All search results