• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การเลื่อนวิทยฐานะครูสังคมศึกษาฯ
โดย อ.เสาวณี ณัฎฐประเสริฐ

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.
กับหัวข้อ “การออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การเลื่อนวิทยฐานะครูสังคมศึกษาฯ”
– การวิเคราะห์หลักสูตร
– การจัดทำหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
– การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
– การวิจัยในชั้นเรียน

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังอบรมเสร็จสิ้น 7-15 วันทำการ ทาง E-MAIL ที่ท่านใช้ลงทะเบียน ในรูปแบบ .PDF FILE)

All search results