• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณโดยเน้นการเขียนโปรแกรมตามหลักสูตรประถมศึกษา
โดย อ.โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.
กับหัวข้อ “เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณโดยเน้นการเขียนโปรแกรมตามหลักสูตรประถมศึกษา”
– จุดประสงค์ของหลักสูตรและวิเคราะห์เนื้อหาของตัวชี้วัดในหลักสูตร
– เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น (การออกแบบกิจกรรม Unplug,  การเขียนอัลกอริทึมอย่างง่ายโดยเขียนบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ,  การแก้ปัญหาอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Code.org
– เทคนิคการสอนวิทยาการคำนวณหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย (การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ, การออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
– ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม ทาง E-MAIL ที่ท่านใช้ลงทะเบียน ในรูปแบบ .PDF FILE)

All search results