• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
การสร้างครูยอดนักคิด จิตนวัตกร ย้อนรอยสื่อมืออาชีพลงสู่ วPA
ศน.ภษพอน ประภา

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
กับหัวข้อ “การสร้างครูยอดนักคิด จิตนวัตกร ย้อนรอยสื่อมืออาชีพลงสู่ วPA”

👉 องค์ความรู้การสร้างนวัตกรรม
👉 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน รวบรวมเป็นความเชี่ยวชาญหลอมเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน
👉 สืบค้น / ออกแบบ / สร้างสื่อลงสู่ ว PA

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE

All search results