• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
MAC & MATH ส่งเสริมการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิผล
ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมา

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
กับหัวข้อ “MAC & MATH ส่งเสริมการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิผล”

👉 วัตถุประสงค์การผลิตหนังสือเรียนและสื่อการสอนของ MAC
👉 ภาพรวมของหนังสือเรียน MAC
👉 ภาพรวมของสื่อการสอนของ MAC
👉 จุดเด่นของหนังสือเรียนและสื่อการสอนของ MAC
👉 กิจกรรมและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย, Q&A

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE

All search results