• ดู VDO คลิปอบรมอื่นๆ
  • Update ข่าวสารการอบรมของ MAC
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการออกข้อสอบตามตัวชี้วัดเพื่อพัฒนางาน สู่ ว PA
อ.ธนาวดี มากเจริญ

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
กับหัวข้อ “การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการออกข้อสอบตามตัวชี้วัดเพื่อพัฒนางาน สู่ ว PA”

👉 ว PA และผลการปฏิบัติงาน
👉 การสร้างและ/หรือพัฒนาหลักสูตร
👉 หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
👉 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรฐานสมรรถนะกับตัวชี้วัด
👉 การจัดการเรียนรู้และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
👉 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
👉 คุณภาพผู้เรียนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
👉 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อสร้างแบบทดสอบ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education (หลังการอบรม 7-15 วันทาง E-MAIL เป็น .PDF FILE

All search results