ระบบเศรษฐกิจ

            ระบบเศรษฐกิจ  หมายถึง  กลุ่มของสถาบันทางเศรษฐกิจ (Economic Institution) ซึ่งมีการกระทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม สถาบันทางเศรษฐกิจนี้ประกอบด้วย สถาบันการผลิต  การค้า  การเงิน  การธนาคาร และอื่นๆ ทำหน้าที่กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น จะผลิตอะไร  ผลิตด้วยกรรมวิธีใด  และแจกจ่ายผลิตผลให้แก่ใครบ้าง  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นเพื่อการกระทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ไม่สามารถสนองความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ได้  สถาบันทางเศรษฐกิจจึงทำหน้าที่ควบคุมหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจเพื่อมิให้มีการขัดแย้งกัน  ก่อให้เกิดระเบียบและหาแนวทางที่ดีในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

สาเหตุการเกิดระบบเศรษฐกิจ

            เนื่องจากประชากรในประเทศต่างๆ มีความต้องการที่จะบริโภคสินค้าและบริการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ในขณะที่ทรัพยากรในประเทศมีจำนวนจำกัด (Scarcity) จึงต้องอาศัยตัวบุคคลในฐานะของหน่วยเศรษฐกิจ (Economic unit) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการผลิต  การซื้อขายแลกเปลี่ยน  การจำหน่ายจ่ายแจกผลผลิต  รวมทั้งการบริโภคผลผลิตเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ  แต่เนื่องจากในสังคมของประเทศหนึ่งๆ ย่อมจะมีประชากรจำนวนมากอยู่รวมกัน จึงจำเป็นจะต้องมีกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อควบคุมให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการขัดแย้งหรือเกิดเป็นปัญหาที่ลุกลามใหญ่โต  จึงเกิดมีสถาบันขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจแบบต่างๆ เช่น สถาบันทางเศรษฐกิจ  สถาบันทางการเมือง  สถาบันทางการปกครอง  สถาบันศาสนา  และอื่นๆ  สถาบันเหล่านี้เมื่อรวมกันเข้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน ก็ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจ (Economic System)

 

รูปแบบจำลองการก่อกำเนิดของระบบเศรษฐกิจ