ประเภทสินค้า
ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 0-2512-0661

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 5

  เก็งข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5 (NEW)

  แบบทดสอบเข้มข้น พร้อมเฉลยแยกเล่ม ฝึกฝน ทบทวน เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อพิชิตคะแนนสอบ MID TERM และ FINAL “สาระแน่น แม่นทุกข้อ SCORE เต็ม 100”

 • Sale Sale
  ชุดโปรโมชั่น , หนังสือคู่มือเตรียมสอบ

  ชุดหนังสือรวมหลักรวมสูตร + NUADU Set ศิลป์

  1501115100 – รวมหลักภาษาไทย
  1503112100 – รวมหลักสังคม
  1501282100 – รวมหลัก Grammar
  1502315100 – รวมสูตรคณิตศาสตร์

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 6

  ขยันก่อนสอบภาษาอังกฤษ ป.6

  “เตรียมตัวให้พร้อมเปิดสมอง ประลองความรู้ กับชุดขยันก่อนสอบ รวมสรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบ พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง”
  เนื้อหา 70% ข้อสอบ 30%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด :อธิบายสรุปเนื้อหาความยาวปานกลาง โดยในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัย แบบฝึกหัดเน้นการจำ คำตอบส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อหาสรุป เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้รู้เข้าใจสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมตุมมาตรฐานต่างๆ เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า มีทักษะเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

 • Sale Sale
 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

  การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 รู้ เข้าใจหลักการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า มีทักษะในการเดินสายไฟฟ้า การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมและการทำงานด้วยความรอบคอบ และปลอดภัย

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

  เครื่องทำความเย็น

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้รู้ เข้าใจหลักการทำางานโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบเครื่องทำาความเย็น มีทักษะในการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และทดสอบ เครื่องทำาความเย็น มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

  การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 รู้เข้าใจ การอ่านแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า มีทักษะเกี่ยวกับการคำานวณ แยกรายการวัสดุ-อุปกรณ์จากแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า มีทักษะเกี่ยวกับการจัดทำาบัญชีหมวดหมู่วัสดุ อุปกรณ์ การประมาณราคาค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าแรงงาน ค่าดำาเนินการ ภาษี กำาไร มีความตระหนักและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการประมาณราคา

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะชีวิต

  อาเซียนศึกษา

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน ตระหนักในความเป็นประชากรอาเซียนเพื่อการดำรงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้รู้ เข้าใจ และนำไปใช้งานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มีทักษะเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือทดสอบวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยเป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เข้าใจหลักการทำางานเครื่องทำความเย็น ใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานทางกลและทางไฟฟ้าของเครื่องทำาความเย็นและปรับอากาศ มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา มีกิจนิสัยในการทำางานและเจตคติที่ดี

All search results