ประเภทสินค้า

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะชีวิต

  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ

 • Sale Sale
  ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ

  Cheer Up! 6

  หนังสือที่มีเนือหาและแบบฝึกหัดอยู่ในเล่มเดียวกัน ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักไวยสกรณ์ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบเข้าใจง่าน พร้อมทั้งสอนการใช้ประโยคและบทสนทนาเพื่อฝึกพูดในทุกๆ Unit และมีแบบทดสอบสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมำหรับการสอบ ทั้งนี้ยังมีตัวอย่างข้อสอบ ที่ใช้ในการวัดและประเมินผล เพื่อความสะดวกให้แก่ผู้สอน

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ/กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

  การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 รู้เข้าใจ การอ่านแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า มีทักษะเกี่ยวกับการคำานวณ แยกรายการวัสดุ-อุปกรณ์จากแบบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า มีทักษะเกี่ยวกับการจัดทำาบัญชีหมวดหมู่วัสดุ อุปกรณ์ การประมาณราคาค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าแรงงาน ค่าดำาเนินการ ภาษี กำาไร มีความตระหนักและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการประมาณราคา

 • Sale Sale
  ปวช. , หมวดวิชาทักษะชีวิต

  อาเซียนศึกษา

  จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน ตระหนักในความเป็นประชากรอาเซียนเพื่อการดำรงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

 • Sale Sale
  ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ

  New Say Hello 6 (Work Book)

  หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เนื้อหาจะสอนในเรื่องการสื่อสาร โดยสอนผ่านเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่เป็นสากล มีการฝึกอ่านออกเสียงในทุกๆ Unit พร้อมทั้งมี word list รวบรวมคำศัพท์ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้นักเรียนในฝึกท่องจำและประยุกต์ใช้ มีเกมและเพลงที่ช่วยเสริมความสนุกสนานในห้องเรียน และมีแบบทดสอบท้ายหน่วยให้ผู้เรียนประเมินตนเองทุก Unit ทั้ง Formative และ Summative

 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ

  COMPACT ชีววิทยา ม.6 เล่ม 6

  “หนังสือคู่มือมัธยม 7 วิชาหลัก รวบรวมเนื้อหาอย่างละเอียด ควบคู่แบบทดสอบเน้นการคิดวิเคราะห์ รวมเฉลยอธิบายทุกคำตอบ”
  เนื้อหา 70% ข้อสอบ 30%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น มัธยม
  รายละเอียด : มีเนื้อหาละเอียด + ข้อสอบและเฉลยละเอียดข้อสอบเน้นการวิเคราะห์คล้ายแบบฝึกหัด มีทั้งแบบตัวเลือกและเขียนตอบ เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบายทุกข้อ

 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ

  GOAL เคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

  “พิชิตเป้าหมายไปกับ Goal หนังสือเก็งข้อสอบเล่มยักษ์ เพิ่มเทคนิคทางความรู้ ควบคู่การตะลุยโจทย์ฝึกฝนทำแบบทดสอบอย่างไม่รู้จบ ส่งตรงผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย”
  เนื้อหา 20% ข้อสอบ 80% (ปรนัย)
  ระดับชั้น ม.ปลาย
  รายละเอียด : ลักษณะคล้ายเก็งข้อสอบ แต่มีสรุปเนื้อหาเป็นบทๆ ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวข้อสอบ ตัวเล่มค่อนข้างหนา จำนวนหน้าเยอะ เกือบ 500 หน้า เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบายทุกข้อ

 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ

  Modern วิทยาศาสตร์ ป.3 (หลักสูตรฯ 51)

  “สรุปเนื้อหาอ่านง่ายหลากหลายวิชาสำหรับนักเรียนชั้นประถม เสริมทักษะด้วยข้อสอบชุดใหญ่ทั้งอัตนัยและปรนัยให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง”
  เนื้อหา 50% ข้อสอบ 50%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ประถม(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด : ส่วนเนื้อหานำเสนอแบบสั้นๆ พอสังเขป โดยในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัย ข้อสอบและแบบฝึกหัดมีหลายชุดต่อบท ในหนึ่งชุดอาจแบ่งออกเป็นหลายตอน เฉลยแยกเล่ม ไม่มีอธิบายละเอียด

 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ

  กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.4

  “ฝึกสมอง เสริมสร้างทักษะ เพิ่มการเรียนรู้ของเด็กประถมผ่านการฝึกฝนทำข้อสอบ ตอบและเขียนได้อย่างมั่นใจ”
  ข้อสอบ 100%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ประถม(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด :ข้อสอบอัตนัย+ปรนัย 100% (ส่วนใหญ่เป็นอัตนัย) ลักษณะคล้ายแบบฝึกหัดหรือการบ้านในหนังสือเรียน เฉลยแยกเล่ม ไม่มีอธิบายละเอียด

 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ

  เก็งข้อสอบเข้าม.1

  “เปิดประตูสู่ความสำเร็จกับชุดเก็งข้อสอบ ประเมินความพร้อม ทบทวนความจำ และฝึกคิดวิเคราะห์ผ่านข้อสอบปรนัยชุดใหญ่ ก่อนลงสู่สนามจริงได้อย่างมั่นใจ”
  ข้อสอบ100% (ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด : ข้อสอบปรนัย 100% คละกันทั้งแบบความจำและข้อสอบแบบวิเคราะห์ เฉลยภายในเล่ม อธิบายละเอียดทุกข้อ

 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ

  เก็งข้อสอบรับตรง เคมี

  “เปิดประตูสู่ความสำเร็จกับชุดเก็งข้อสอบ ประเมินความพร้อม ทบทวนความจำ และฝึกคิดวิเคราะห์ผ่านข้อสอบปรนัยชุดใหญ่ ก่อนลงสู่สนามจริงได้อย่างมั่นใจ”
  ข้อสอบ100% (ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด : ข้อสอบปรนัย 100% คละกันทั้งแบบความจำและข้อสอบแบบวิเคราะห์ เฉลยภายในเล่ม อธิบายละเอียดทุกข้อ

 • Sale Sale
  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ

  ขยันก่อนสอบวิทยาศาสตร์ ป.2

  “เตรียมตัวให้พร้อมเปิดสมอง ประลองความรู้ กับชุดขยันก่อนสอบ รวมสรุปเนื้อหาและฝึกทำแบบทดสอบ พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง”
  เนื้อหา 70% ข้อสอบ 30%(อัตนัย+ปรนัย)
  ระดับชั้น ป.1 – ม.6(แยกตามรายวิชา)
  รายละเอียด :อธิบายสรุปเนื้อหาความยาวปานกลาง โดยในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทั้งอัตนัยและปรนัย แบบฝึกหัดเน้นการจำ คำตอบส่วนใหญ่อยู่ในเนื้อหาสรุป เฉลยไม่แยกเล่ม เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก

All search results