07.11.19_WEBใบอญ.
ครูโบว์เชียงใหม่แนวนอน

หนังสือใหม่

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 2

  กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ป.2 NEW

  คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่ายๆด้วยตนเอง

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 2

  กิจกรรมเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.2 NEW

  คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่ายๆด้วยตนเอง

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 1

  กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ป.1 NEW

  คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่ายๆด้วยตนเอง

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 1

  กิจกรรมเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 NEW

  คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่ายๆด้วยตนเอง

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  งานฝึกฝีมือ

  ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำ รุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบงานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำ เกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความหมาย ความสำคัญ และผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พักอื่น ๆ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการจำ หน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจสถานบันเทิง และธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ศิลปะการให้บริการในอุตสาหรรมท่องเที่ยว

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบริการ ความหมาย ความสำ คัญ คุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ บุคลิกภาพที่ดีของผุ้ให้บริการ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการทำงานและการปฏิบัติงานบริการ การสื่อสารและการรับโทรศัพท์ ศิลปะการให้บริการเทคนิคและวิธีการบริการเพื่อความประทับใจ ปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติการให้บริการและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

  ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำ โพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำ เนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

All search results