ประเภทสินค้า
โปรโมชั่น
ช่องทางสั่งซื้อเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อ

เบอร์ติดต่อโดยตรง สำหรับลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์

โทร : 02-512-0661 ต่อ 3171

มือถือ : 094 782 1113

Line : @maceducation

หนังสืออาชีวศึกษาจัดชุด ลด 60%
สินค้าใหม่
  • New Sale Sale
    มัธยมศึกษาปีที่ 6 , คณิตศาสตร์

    แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2

    แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

  • New Sale Sale
    หลักสูตรใหม่ , ปวช.

    การเกษตรผสมผสาน

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของการเกษตรแบบผสมผสาน หลักการและรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสาน การสำรวจ วิเคราะห์ วางแผน เตรียมการและทำการการเกษตรแบบผสมผสาน การประยุกต์ใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

  • New Sale Sale
    หลักสูตรใหม่ , ปวช.

    หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำ คัญและหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานการณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศและประชาคมอาเซียน สัตว์นํ้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า การเลี้ยงสัตว์นํ้า การจัดการผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพื่อจำหน่าย โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน การตลาดและจำหน่ายผลผลิตสัตว์นํ้า การคำนวณต้นทุนการผลิตและจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

  • New Sale Sale
    มัธยมศึกษาปีที่ 3 , คณิตศาสตร์

    แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

    แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

  • Sale Sale
    ปวช. , หมวดวิชาทักษะชีวิต

    หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

    “จัดทำตรงกับจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร 2556 เพื่อให้เข้าใจการศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นพลเมืองดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

  • Sale Sale
    มัธยมศึกษาปีที่ 6 , วิทยาศาสตร์

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ม.6 (หลักสูตร 60)

    ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
    – เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
    – มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
    – มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
    – ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

  • Sale Sale
    มัธยมศึกษาปีที่ 3 , คณิตศาสตร์

    แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 (หลักสูตร 60)

    เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

  • Sale Sale
    มัธยมศึกษาปีที่ 3 , คณิตศาสตร์

    แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 2 (หลักสูตร 60)

    เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

  • Sale Sale
    มัธยมศึกษาปีที่ 6 , วิทยาศาสตร์

    หนังสือเรียนเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.6 เล่ม 2

    ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
    -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
    -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
    -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
    -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

  • Sale Sale
    วิทยาศาสตร์ , หนังสือเรียนพื้นฐาน

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6

    ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
    -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
    -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
    -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
    -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

  • Sale Sale
    มัธยมศึกษาปีที่ 4 , คณิตศาสตร์

    แบบฝึกเสริมทักษะเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

    แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

  • Sale Sale
    มัธยมศึกษาปีที่ 3 , วิทยาศาสตร์

    หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3

    ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
    -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
    -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
    -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
    -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

สินค้าขายดี
  • Sale Sale
    มัธยม , เก็งข้อสอบ

    เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

    “เปิดประตูสู่ความสำเร็จกับชุดเก็งข้อสอบ ประเมินความพร้อม ทบทวนความจำ และฝึกคิดวิเคราะห์ผ่านข้อสอบปรนัยชุดใหญ่ ก่อนลงสู่สนามจริงได้อย่างมั่นใจ”
    ข้อสอบ100% (ปรนัย)
    ระดับมัธยมศึกษา
    รายละเอียด : ข้อสอบปรนัย 100% คละกันทั้งแบบความจำและข้อสอบแบบวิเคราะห์ เฉลยภายในเล่ม อธิบายละเอียดทุกข้อ

  • Sale Sale
    มัธยม , เก็งข้อสอบ

    เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

    “เปิดประตูสู่ความสำเร็จกับชุดเก็งข้อสอบ ประเมินความพร้อม ทบทวนความจำ และฝึกคิดวิเคราะห์ผ่านข้อสอบปรนัยชุดใหญ่ ก่อนลงสู่สนามจริงได้อย่างมั่นใจ”
    ข้อสอบ100% (ปรนัย)
    ระดับมัธยมศึกษา
    รายละเอียด : ข้อสอบปรนัย 100% คละกันทั้งแบบความจำและข้อสอบแบบวิเคราะห์ เฉลยภายในเล่ม อธิบายละเอียดทุกข้อ

  • Sale Sale
    มัธยมศึกษาปีที่ 2 , คณิตศาสตร์

    แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

    เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

  • Sale Sale
    คณิตศาสตร์ , คณิตศาสตร์

    แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

    เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

  • Sale Sale
    มัธยมศึกษาปีที่ 2 , วิทยาศาสตร์

    หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2 (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

    ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
    -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
    -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
    -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
    -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

  • Sale Sale
    มัธยมศึกษาปีที่ 2 , คณิตศาสตร์

    แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

    เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

  • Sale Sale
    วิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

    หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

    ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
    -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
    -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
    -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
    -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

  • Sale Sale
    ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ

    New Say Hello 6 (Student Book)

    หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เนื้อหาจะสอนในเรื่องการสื่อสาร โดยสอนผ่านเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่เรื่องที่เป็นสากล มีการฝึกอ่านออกเสียงในทุกๆ Unit พร้อมทั้งมี word list รวบรวมคำศัพท์ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้นักเรียนในฝึกท่องจำและประยุกต์ใช้ มีเกมและเพลงที่ช่วยเสริมความสนุกสนานในห้องเรียน และมีแบบทดสอบท้ายหน่วยให้ผู้เรียนประเมินตนเองทุก Unit ทั้ง Formative และ Summative

All search results