ประเภทสินค้า
โปรโมชั่น
ช่องทางสั่งซื้อเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อ

เบอร์ติดต่อโดยตรง สำหรับลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์

โทร : 094-782-1113

Line : @maceducation

หนังสือจัดชุดสร้างอาชีพ ลด 60%
สินค้าใหม่
 • New Sale Sale

  กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.3 (ปรับปรุง)

  1331209120

  แบบฝึกหัดแบบปรนัยเข้มข้น ตรงตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พร้อมเฉลยแยกเล่ม สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับวัดระดับความรู้หรือเตรียมตัวก่อนการสอบให้แก่นักเรียน

 • New Sale Sale

  กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.6 (ปรับปรุง 61)

  1372308111

  คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่ายๆด้วยตนเอง

 • New Sale Sale

  กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.3 (ปรับปรุง 61)

  1332308111

  แบบฝึกหัดแบบปรนัยเข้มข้น ตรงตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง พร้อมเฉลยแยกเล่ม สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับวัดระดับความรู้หรือเตรียมตัวก่อนการสอบให้แก่นักเรียน

 • New Sale Sale

  กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ป.3 (ปรับปรุง61)

  1332206110

  คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่ายๆด้วยตนเอง

 • New Sale Sale

  กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาไทย ป.6 (ปรับปรุง61)

  1371110120

  คิด อ่าน เขียน ทบทวน เพิ่มพูนความรู้ ด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายทั้งอัตนัย-ปรนัย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ง่ายๆด้วยตนเอง

 • Sale Sale

  อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

  3407226100

  ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์และประเภทของอุตสาหกรรมเกษตร การวางแผน การดำเนินงาน
  อุตสาหกรรมเกษตร หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรมเกษตร การบรรจุภัณฑ์ การควบคุม
  คุณภาพ การขนส่ง การจำหน่าย ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
 • Sale Sale

  ชุด Start-up Fix-it รถยนต์

  3506021100

  3407009100 ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม
  3306327100 งานเครื่องยนต์ดีเซล
  3306328100 งานส่งกำลังรถยนต์
  3306330100 งานไฟฟ้ารถยนต์
  3306353100 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
  3306311100 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
  3306317100 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
 • Sale Sale

  ชุด Start-up Aquaman เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  3506020100

  3305709100 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์
  3407233100 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  3407228100 การเกษตรผสมผสาน
  3805806100 หลักการตลาด
  3805819100 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
  3407102100 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  3306317100 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
  3306311100 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
  3306306100 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
 • Sale Sale

  ชุด Start-up Fix-it ไฟฟ้าประจำบ้าน

  3506019100

  3305807100 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  3306341100 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
  3306382100 วงจรไฟฟ้าหลายเฟส
  3306317100 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
  3306311100 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
 • Sale Sale

  ชุด Start-up นักการตลาด

  3506018100

  3305709100 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์
  3805806100 หลักการตลาด
  3805821100 การวิจัยการตลาด
  3805818100 พฤติกรรมผู้บริโภค
  3805819100 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
  3805817100 การจัดการขาย
  3306317100 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
 • Sale Sale

  ชุด Start-up Smart Farmer เกษตรไฮเทค

  3506017100

  3305709100 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์
  3407011100 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเกษตร
  3407228100 การเกษตรผสมผสาน
  3407225100 ช่างเกษตรเบื้องต้น
  3805806100 หลักการตลาด
  3805819100 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
  3407102100 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  3306317100 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
  3306311100 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม
  3306306100 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
 • Sale Sale

  แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1

  2542303100

  แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ ให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วนตามทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

สินค้าขายดี
 • Sale Sale

  แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  2422334100

  เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

 • Sale Sale

  เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

  1402208100

  “เปิดประตูสู่ความสำเร็จกับชุดเก็งข้อสอบ ประเมินความพร้อม ทบทวนความจำ และฝึกคิดวิเคราะห์ผ่านข้อสอบปรนัยชุดใหญ่ ก่อนลงสู่สนามจริงได้อย่างมั่นใจ”
  ข้อสอบ100% (ปรนัย)
  ระดับมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : ข้อสอบปรนัย 100% คละกันทั้งแบบความจำและข้อสอบแบบวิเคราะห์ เฉลยภายในเล่ม อธิบายละเอียดทุกข้อ

 • Sale Sale

  แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  2412345100

  เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

 • Sale Sale

  เก็งข้อสอบ PISA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษา

  1402313100

  “เปิดประตูสู่ความสำเร็จกับชุดเก็งข้อสอบ ประเมินความพร้อม ทบทวนความจำ และฝึกคิดวิเคราะห์ผ่านข้อสอบปรนัยชุดใหญ่ ก่อนลงสู่สนามจริงได้อย่างมั่นใจ”
  ข้อสอบ100% (ปรนัย)
  ระดับมัธยมศึกษา
  รายละเอียด : ข้อสอบปรนัย 100% คละกันทั้งแบบความจำและข้อสอบแบบวิเคราะห์ เฉลยภายในเล่ม อธิบายละเอียดทุกข้อ

 • Sale Sale

  แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  2422333100

  เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

 • Sale Sale

  แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  2412346100

  เจาะลึกทุกโจทย์ยาก ให้ผู้เรียนได้ทบทวน ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง เข้มข้นด้วยโจทย์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมั่นใจ

 • Sale Sale

  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2 (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  2422213110

  ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
  -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
  -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
  -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

 • Sale Sale

  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  2412215110

  ก้าวสู่อีกระดับของการเรียนการสอน กับหนังสือเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้
  -เหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
  -มีการทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
  -มุ่งเน้นกิจกรรมสะเต็ม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต
  -ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ผ่าน MAC Ilink

All search results