ประเภทสินค้า
สินค้าโปรโมชั่น
ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2512-0661 ต่อ 3171,3190

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 6

  เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.6 New

  แบบทดสอบเข้มข้น พร้อมเฉลยแยกเล่ม ฝึกฝน ทบทวน เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อพิชิตคะแนนสอบ MID TERM และ FINAL “สาระแน่น แม่นทุกข้อ SCORE เต็ม 100”

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 2

  เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.2 New

  แบบทดสอบเข้มข้น พร้อมเฉลยแยกเล่ม ฝึกฝน ทบทวน เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อพิชิตคะแนนสอบ MID TERM และ FINAL “สาระแน่น แม่นทุกข้อ SCORE เต็ม 100”

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ช่างเกษตรเบื้องต้น

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของงานช่างเกษตร ความปลอดภัยในงานช่างเกษตร

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม

  ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม การอ่านคู่มือ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ประกาศ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏบิ ัติงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ทักษะที่จำ เป็นในการดำ รงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวัยรุ่น สัมพันธภาพที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ยาและสมุนไพรไทย สิ่งเสพติดและกฎหมายที่ควรรู้ อุบัติเหตุและกฎหมายที่ควรรู้หลักการและรูปแบบการออกกำ ลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคำ นวณค่าดัชนีมวลกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  อาเซียนศึกษา

  ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย

  ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันสำ คัญของชาติเพื่อธำ รงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ทักษะชีวิตและสังคม

  ศึกษาเกี่ยวกับการมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน มารยาทไทย มารยาทสังคม ความเป็นพลเมืองดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบบการทำงานของอวัยวะในพืชและสัตว์ พันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพและสารชีวโมเลกุล

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ภาษาไทยธุรกิจ

  ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคำ สั่งหรือข้อแนะนำ การปฏิบัติงาน การฟังและดูสารในงานธุรกิจจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนำ เสนอผลงาน การเสนอขายสินค้าและบริการ การพูดติดต่อธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน การเขียนเพื่อติดต่อธุรกิจ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

  ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคำ สั่งหรือข้อแนะนำ การปฏิบัติงาน การฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนำ เสนอผลงาน การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การสัมภาษณ์งาน การพูดติดต่อสื่อสารงาน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ในอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 2

  เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.2 New

  แบบทดสอบเข้มข้น พร้อมเฉลยแยกเล่ม ฝึกฝน ทบทวน เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อพิชิตคะแนนสอบ MID TERM และ FINAL “สาระแน่น แม่นทุกข้อ SCORE เต็ม 100”

 • Sale Sale
  ประถม , ประถมศึกษาปีที่ 6

  เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.6 New

  แบบทดสอบเข้มข้น พร้อมเฉลยแยกเล่ม ฝึกฝน ทบทวน เสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อพิชิตคะแนนสอบ MID TERM และ FINAL “สาระแน่น แม่นทุกข้อ SCORE เต็ม 100”

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม

  ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม การอ่านคู่มือ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ประกาศ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน กฎระเบียบ การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏบิ ัติงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ช่างเกษตรเบื้องต้น

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของงานช่างเกษตร ความปลอดภัยในงานช่างเกษตร

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ทักษะที่จำ เป็นในการดำ รงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวัยรุ่น สัมพันธภาพที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ยาและสมุนไพรไทย สิ่งเสพติดและกฎหมายที่ควรรู้ อุบัติเหตุและกฎหมายที่ควรรู้หลักการและรูปแบบการออกกำ ลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคำ นวณค่าดัชนีมวลกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  อาเซียนศึกษา

  ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย

  ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันสำ คัญของชาติเพื่อธำ รงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ทักษะชีวิตและสังคม

  ศึกษาเกี่ยวกับการมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน มารยาทไทย มารยาทสังคม ความเป็นพลเมืองดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบบการทำงานของอวัยวะในพืชและสัตว์ พันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพและสารชีวโมเลกุล

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ภาษาไทยธุรกิจ

  ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคำ สั่งหรือข้อแนะนำ การปฏิบัติงาน การฟังและดูสารในงานธุรกิจจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนำ เสนอผลงาน การเสนอขายสินค้าและบริการ การพูดติดต่อธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน การเขียนเพื่อติดต่อธุรกิจ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

  ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคำ สั่งหรือข้อแนะนำ การปฏิบัติงาน การฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนำ เสนอผลงาน การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การสัมภาษณ์งาน การพูดติดต่อสื่อสารงาน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

 • Sale Sale
  หลักสูตรใหม่ , ปวช.

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ในอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Design Your wordpress

Get complete control over the design of your WordPress site in a matter of minutes. Go from draft to website in less time than ever before.

remain responsive across devices

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

All search results